obowiązuje od 01.01.2018 r.

Regulamin aplikacji internetowej 21pm.eu

§ 1
Informacje ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa warunku korzystania z aplikacji internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym http://21pm.eu.
 • Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
  • ustawa z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827),
  • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204),
  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 15, poz. 93 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 • Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje:
  • Aplikacja - aplikacja internetowa - działająca pod adresem: http://21pm.eu, za pośrednictwem którego Sprzedawca dokonuje sprzedaży usług internetowych polegających na wdrożeniu sklepów Magento bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej;
  • Sprzedawca - firma 21w.pl Sylwester Kowal 
   z siedzibą w Dobrzechowie 509, 
   38-100 Strzyżów
   wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Burmistra Strzyżowa, posiadająca 
   nr NIP: 7951418889, 
   REGON: 650969947, 
   numer telefonu: +48 608012047, 
   adres poczty elektronicznej e-mail: [email protected],  będąca właścicielem Sklepu;
  • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna (w tym Konsument), prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Aplikacji;
  • Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Aplikacji w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • Moduły Magento – rozszerzenia Magento znajdujące się w ofercie Aplikacji, oferowane przez Sprzedawcę są licencjonowane oraz wolne od wad prawnych;
  • Umowa – umowa kupna sprzedaży wdrożenia sklepu Magento zawierana pomiędzy Stronami;
  • Strony – Sprzedawca oraz Klient;
  • Dane – dane Klienta, w tym o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Zamówienia;
  • Zamówienie – procedura prowadząca do zawarcia Umowy, dokonana za pomocą Koszyka, poprzedzona wyborem parametrów wdrożenia, formą Płatności oraz czasem realizacji;
  • Koszyk – elektroniczny formularz, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienie;
  • Formularz – formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Klient podaje swoje Dane niezbędne dla realizacji Zamówienia;
  • Cena – cena jednostkowa za wdrożenie sklepu Magento, zamieszczona w jego opisie, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT;
  • Płatność – zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz inne ewentualne należności wynikające z wyboru zakupu sklepu Magento, w sposób określony przez Klienta przy składaniu Zamówienia.


§ 2
Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 • Korzystanie ze Aplikacji odbywa się przy użyciu systemu teleinformatycznego.
 • Dla korzystania ze Aplikacji niezbędnym jest posiadania urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.
 • Przed złożeniem Zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności i dokonać ich akceptacji.
 • Zawartość Aplikacji stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona. Klient przyjmuje do wiadomości, że kontakt ze Sprzedawcą dotyczący korzystania ze Aplikacji (w szczególności przesyłanie stosownych komunikatów dotyczących szczegółów złożonego Zamówienia) odbywa się przy wykorzystaniu Konta Klienta w ramach Aplikacji oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
 • Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą komunikatora Messanger lub komunikatora Skype pod nazwą użytkownika: kowal.sylwester, telefonicznie pod numerem +48 608012047. W przypadku kontaktu telefonicznego opłata Konsumenta za połączenie z numerem Sprzedawcy odpowiada opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Konsument.
 • Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest w dni robocze, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:00 – 20:00 oraz w soboty w godzinach 9:00 – 14:00.

§ 3
Aplikacja Magento

 • Wszystkie warianty wdrożenia Magento oraz moduły znajdujące się na stronach Aplikacji są objęte gwarancją producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski.
 • Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia Magento bez wad. Wszystkie Towary oferowane w Aplikacji są wolne od wad funkcjonalnych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 • Wszystkie wymienione Moduły i nazwy są używane na stronie Aplikacji w celach identyfikacyjnych i mogą stanowić zastrzeżone znaki towarowe odpowiednich właścicieli.
 • Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba dni. Realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na te Serwer.
 • Oferta Aplikacji nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zamówiona przez niego usługa może być niedostępna w chwili złożenia Zamówienia ze względu na to iż jest ona realizowana po złożeniu zamówienia.
 • W przypadku niedostępności modułu (modernizacja lub aktualizacja), Sprzedawca zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej Aplikacji przy opisie danego produktu.
 • Wszystkie Ceny Modułów i Usług znajdujących się na stronie Aplikacji podane są w złotych polskich, zawierają podatek od towarów i usług VAT i są cenami brutto. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 • Ceny nie obejmują Kosztów instalacji ani innych opłat czy prowizji, które są podawane w Koszyku. 
 • Wysokość prowizji od wybranych form płatności widoczna jest w Koszyku.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
  • do zmiany Cen Modułów i Usług znajdujących się w jego ofercie,
  • wprowadzania nowych Modułów i Usług do oferty Aplikacji,
  • wycofywania produktów z oferty Aplikacji,
  • przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Aplikacji bądź wprowadzania w nich zmian.
 • Uprawnienia, o których mowa w § 3 ust. 11 powyżej nie mają wpływu na Ceny Modułów i Usług w Zamówieniach, które zostały złożone przed wejściem w życie zmian Cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 • Negocjacja Cen w Aplikacji jest nie możliwa.
 • Oferta cenowa produktów dotyczy tylko Klientów aplikacji internetowej https://21pm.eu.
 • Sprzedawcy przysługuje prawo udzielania specjalnych rabatów polegających na obniżeniu Ceny.

§ 4
Składanie i realizacja zamówień

 • Zamówienia są przyjmowane tylko za pośrednictwem Aplikacji.
 • Cechy usług takie jak jego wersja, cena oraz inne parametry (główne cechy świadczenia) znajdują się w opisie każdego produktu. Klient ma możliwość zapoznania się z nimi przed złożeniem Zamówienia.
 • W celu złożenia Zamówienia należy prawidłowo wypełnić Formularz oraz dokonać akceptacji Regulaminu oraz Polityki prywatności.
 • W formularzu Klient podaje Dane umożliwiające realizację Zamówienia, w szczególności:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • nr telefonu,
  • adres dostawy,
  • nr NIP.
 • Klient zobowiązany jest podać prawdziwe dane osobowe i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność.
 • Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie dokonania Rejestracji oraz link do pliku PDF zawierającego Regulamin Aplikacji. Z tą chwilą proces Rejestracji zostaje zakończony, od tego momentu każde kolejne Zamówienie Klient może składać korzystając ze swojego Konta bez konieczności ponownej Rejestracji.
 • Umowa o posiadanie Konta zawierana jest na czas nieokreślony. Klient może usunąć Konto w każdym czasie, usunięcie Konta wiąże się z jego nieodwracalną dezaktywacją. W przypadku Zamówień będących w trakcie realizacji, usunięcie Konta jest możliwe po zrealizowaniu Zamówienia.
 • Klient może usunąć Konto poprzez zgłoszenie takiego żądania na jeden z poniższych sposobów:
  • kontaktując się telefonicznie pod numerem +48 608012047,
  • mailowo pod adresem: [email protected],
  • kierując pismo na adres siedziby Sprzedawcy.
 • W zależności od wyboru Klienta, złożenie Zamówienia w Aplikacji może zostać połączone z rejestracją Klienta w Aplikacji (założenie Konta), co w przyszłości nie będzie wymagało od Klienta podawania Danych, o których mowa w § 4 ust. 4 ponownie, oraz umożliwi Klientowi dostęp do pewnych rozszerzonych funkcjonalności Aplikacji.
 • Klient przyjmuje do wiadomości, iż złożenie Zamówienia nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty za zamówione Aplikacje. Poprzez kliknięcie w ikonę „Zamawiam” Klient akceptuje wybrane Towary zgodnie z ich opisem oraz Ceną i wyraża wolę dokonania ich kupna zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 • Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na podany adres e-mail wiadomość zawierającą szczegóły złożonego Zamówienia  wraz z linkiem panelu, którego kliknięcie stanowi akceptację i potwierdzenie złożonego Zamówienia.
 • Umowa sprzedaży Usługi nie zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez Aplikację zamówienia Klienta. Przyjęcie przez Aplikację złożonego Zamówienia następuje z chwilą dotarcia do Aplikacji od Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia. Przedmiotem Umowy są usługi określone w Zamówieniu.
 • Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Aplikację od Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem Zamówienia.
 • Termin realizacji Zamówienia jest to czas, który upływa od rozpoczęcia przez firmę 21w.pl realizacji Zamówienia do chwili wykonania i przekazania klientowi. Dostawa zamówionej aplikacji następuje po uregulowaniu płatności za zamówienie. Aplikacja dostarczana jest drogą elektroniczną w postaci linku po kliknięciu którego klient moze pobrać aplikację.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień zawierających niekompletne Dane uniemożliwiające prawidłową realizację Zamówienia. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru, jeżeli było ono wynikiem nieprawidłowości popełnionych przez Klienta w formularzu Zamówienia (np. podanie błędnych Danych).
 • W przypadku, gdy adres e-mail nie jest tożsamy z adresem Klienta a dostawa ma nastąpić na adres e-mail innej osoby, Klient oświadcza, że posiada zgodę osoby, na której adres nastąpi dostawa Zamówienia, na przetwarzanie przez Sprzedawcę jej danych osobowych w postaci adresu e-mail. Klient przetwarza jej dane osobowe wyłącznie w celu dostawy Zamówienia. Brak posiadania przez Klienta przedmiotowej zgody wyłącza możliwość dostawy Aplikacji przez Sprzedawcę na adres e-mail innej osoby fizycznej niż Klient.
 • Jeżeli  Klient uzna, że aplikacja doznała ubytku lub uszkodzenia podczas pobierania, zaleca się pobranie jej ponownie.
 • W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności Aplikacji lub innych wad (niezgodność aplikacji z umową), Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji, o której mowa w § 7 niniejszego Regulaminu.
 • Od chwili złożenia Zamówienia do chwili wystawienia faktury Klient ma prawo wprowadzić zmiany Danych do umieszczenia na fakturze. Po wystawieniu faktury zmiana Danych możliwa jest tylko poprzez wystawienie faktury korygującej.
 • Klient może anulować Zamówienie lub wprowadzić zmiany do Zamówienia do momentu rozpoczęcia realizacji Zamówienia. Anulowanie lub zmianę Zamówienia należy zgłosić drogą elektroniczną poprzez przesłanie Sprzedawcy wiadomości e-mail na adres: [email protected]
 • Klient nie może anulować Zamówienia, które zostało już skierowane do realizacji.
 • Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski i Unii Europejskiej. Zamówienia należy składać w języku polskim lub angielskim.
 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

§ 5
Formy płatności

 • Przy składaniu Zamówienia Klient wybiera jedną z następujących form Płatności:
  • Przelew bankowy
 • Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia sposobu płatności przez zażądanie przedpłaty w wysokości wartości 30% wartości Zamówienia.


§ 6
Zwrot zamówionej usługi – prawo odstąpienia

 • W przypadku złożenia Zamówienia przez Klienta będącego Konsumentem, znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), zgodnie z którymi Konsument jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży Usługi bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy Konsumentowi, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 • Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i jest dostępny na stronie Aplikacji w formie elektronicznej umożliwiającej jego odtworzenie, pobranie oraz wydruk. Wzór oświadczenia doręczany jest również Klientowi wraz z Zamówieniem.
 • Klient składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej, poprzez jego doręczenie drogą listowną lub osobiście na adres siedziby Sprzedawcy:
  21w.pl Sylwester Kowal
  38-100 Strzyżów
  Dobrzechów 509
 • Do zachowania terminu określonego w § 6 ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem na wskazany powyżej adres. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy pociąga za sobą obowiązek niezwłocznego zwrotu Towaru na wskazany powyżej adres, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy.
 • W razie odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 • Czternastodniowy termin do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od złożenia zamówienia.
 • Jeżeli umowa obejmuję wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – termin odstąpienia od umowy rozpoczyna się od złożenia złożenia zamówienia.
 • W razie odstąpienia od umowy Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego Płatności. Zwrot Płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Klient użył przy opłacaniu Zamówienia, chyba że Klient wskaże inny, wybrany z możliwych sposobów Płatności wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 • Klient będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 38 ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, w przypadku Usług wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. Sklep Magento na specjalnie zamówienie).
 • Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie wyłącza uprawnień Klienta z tytułu rękojmi za wady w działaniu aplikacji Magento.
 • Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wykonana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 


§ 7
Reklamacje

 • Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeśli dostarczona usługa ma wadę.
 • Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku niezgodności Usługi z Umową, a w szczególności w przypadku stwierdzenia:
  • błędnie działającej,
  • niezgodności Usługi z zawartością w Zamówieniu.
 • Jeżeli Klientem jest Konsument, a wada została stwierdzona przed upływem 14 dni od dnia dostarczenia Usługi Klientowi, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Usługi Klientowi.
 • Jeżeli Usługa ma wadę, Klient może żądać poprawy aplikacji.
 • Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 • Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają Cenę Towaru.
 • Jeżeli Towar  ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 • Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 • Obniżona Cena powinna pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.
 • Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 • Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedawcy. Towar czy elementy reklamowane należy odesłać do Sklepu wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą Sklepu i jedynie w sytuacji, gdy Sklep zażąda ich odesłania. Klient powinien wybrać najtańszy zwykły sposobów dostarczenia oferowany przez przedsiębiorców świadczących na obszarze RP usługi pocztowe. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem. Jeśli Towar reklamowany składa się z kilku pojedynczych elementów, przed odesłaniem należy przywrócić go do stanu, w jakim został dostarczony, oraz opakowania zabezpieczyć należycie na czas transportu, a także dołączyć całą dokumentację, załączoną do dostarczonego Towaru.
 • Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji.
 • Klienci powinni kierować reklamacje drogą e-mailową na adres sklepu: [email protected], bądź listownie na adres wskazany § 6 ust. 3. Klient może skorzystać z wzoru formularza reklamacji umieszczonego na stronie Sklepu.
 • Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć dowód zakupu (np. kserokopię faktury), ewentualną dokumentację fotograficzną oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Sprzedawcy. W celu przyspieszenia procesu reklamacji, prosimy o kontakt z obsługą Sklepu celem uzyskania numeru zgłoszenia reklamacyjnego.
 • W razie stwierdzenia uszkodzeń, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (uszkodzenia, wynikające z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczenia mechaniczne) Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach naprawy.
 • Nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji różnice w wyglądzie Towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora lub karty graficznej Klienta.


§ 8
Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 • Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).
 • Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z ze składanych w Sklepie Zamówień.
 • Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, ale także Klient niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
 • Formularze wniosków, o których mowa w ust. 4 powyżej dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.
 • Klient będący Konsumentem, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentow.org.pl.
 • Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.21wm.pl  w formie elektronicznej umożliwiającej jego pobieranie, utrwalanie oraz drukowanie oraz dostarczany jest drogą e-mail po dokonaniu rejestracji Klienta.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub nałożenia na Sprzedawcę określonych obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej i obsługi Klientów, poprawy ochrony prywatności użytkowników i zapobieganiu nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Klientów, którzy posiadają Konto, w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 • Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu  poprzez mechanizm udostępniony przez Sprzedawcę lub przesłać swoje oświadczenie na adres Sprzedawcy. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto, o czym Klient zostanie poinformowany.
Copyright © 2009-2018 21w.pl, Sylwester Kowal. Wszelkie prawa zastrzeżone